Villantó 2013

Küldöttgyűlés

Egyesületünk, a Nádorvárosi Sporthorgászok Egyesülete idén március 3-án, Győrött a Nádorvárosi Közoktatási Központban tartotta évi rendes küldöttközgyűlését. A megválasz-tott 78 küldöttből 47-en jelentek meg, így Pintér András az egyesület elnöke meg-állapíthatta, hogy az ülés határozatképes.

Pintér András üdvözölte a megjelenteket, köztük Németh Lajost, a Megyei Sporthorgász Szövetség képviselőjét. A küldöttértekezlet levezető elnökének: Váczi Jenő alelnököt, jegyzőkönyvvezetőnek: Horváth Imre sport-társakat javasolta. Ezt a javaslatot, a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, valamint a küldötteknek a meghívóban előre jelzett napirendi pontokkal együtt a jelenlévő küldöttek egyhangúlag elfogadták. Más napirendi pontra nem érkezett javaslat.

Az elnök beszámolója

Pintér András az egyesület elnöke beszámolójában kitért horgászközösségünk életének, gazdálkodásának tavalyi legfontosabb eseményeire. Ebből kiderült, hogy a telepítések több részletben, a korábbinál több helyen történtek. Az egyesület gazdálkodását a megfontoltság és a takarékosság jellemezte, így jegyárak is változatlanok maradtak, de egyeztetés alatt áll egy esetleges kisebb mértékű emelés. Az Alsó-vízen tovább folytatódott a partrendezés, amely a horgászaink lehetőségeinek, kényelmének növelésén túl egy színvonalas versenypálya kialakítását is magában foglalja. Már eddig is több versenyt rendeztek ott, s ezek tapasztalatai kedvezőek. Idén esetleg kellemetlenséget jelenthet, hogy a füvesítés idejére a versenypálya egy részét le kell zárni. Az elnök hangsúlyozta, hogy köszönet illeti meg a támogatóinkat: a DECATHLON-t, a PETO, az MMX, valamint a Tímár horgászboltokat.
Pintér András szólt arról is, hogy egyesületünk megbeszéléseket folytatott a Holt Marcal felső szakaszán tevékenykedő MVG egyesülettel, ahol a vízterület egységesebb kezelése érdekében a két egyesület egyesülése is szóba került.   Minderről a  tárgyalásokkal megbízottak nevében
Sándor András adott a későbbiekben részletesebb tájékoztatót.
Váczi Jenő levezető elnök megköszönte Pintér András lényegre törő beszámolóját, majd a hagyományoknak meg-felelően a különböző bizottságok vezetőinek beszámolóira került sor. Cittáró Mihály gazdasági felelős, valamint Tóth Ferenc a Holt-Marcal nonprofit Kft. ügyvezetője arról tájékoztathatták a megjelenteket, hogy az egyesület, illetve a kft adatai alapján a tavalyi bevételek és kiadások egyensúlyban álltak egymással. A bizottságok beszámolóit a Villantó más oldalain olvashatják.

 

 


 

 

BESZÁMOLÓK

 

Sportfelelős

 

Az elmúlt évben is megrendeztük immár hagyo-mányosnak nevezhető ver-senyeinket. Ezek közül az első volt a sorban a gyermek és ifjúsági háziversenyünk. Szépszámú résztvevő állt „rajthoz”, a nevezési listák 40 fő feletti regisztrációt tartalmaznak (36 fő gyermek és 10 fő ifjúsági korosztályban). A nevezők száma alapján az ifi korosztályt az Alsóvízen tudtuk elhelyezni. Köztük a fogott pontyok száma döntötte el a sorrendet.
Az egyesületi verseny időzítése lehetővé tette, hogy nevezzünk a megyei ifjúsági vetélkedőre. Két fő képviselte egyesületünket a Mosonma-gyaróvári versenyen. A halfo-gási vetélkedőn kiütközött, hogy az egyesületi vizeinken „elkényeztetjük” a fiatal hor-gásztársakat. kijelenthetem, megunták a versenyzők a hosszú kapástalan időszakok miatt a versenyt.
A megyei szövetséggel közösen megrendeztük a gyermeknapi horgászversenyt. Lebonyolítása a Merkur tavon történt meg.
A Gátőr-kanyarban megren-dezett felnőtt háziver-senyünkre 71 fő nevezett (5 hölgy, és 66 férfi tagtársunk vállalta a megmérettetést). A díjazott versenyzők 25 kg össz-fogással nyerték a versenyt.
    Felnőtt versenycsapata-ink részt vettek a szövetség által megrendezett amatőr és professzionális kategóriákban kiírt rendezvényeken. A hegyeshalmi Stettni tavon rendezett versenyen a középmezőnyben végzett az egyesület csapata (7-dik helyezés). A 44 versenyző 18100 grammos fogással abszolválta a versenyt.
A megyei professzionális csapatbajnokságon elhódí-tottuk a dobogó legfelső fokát. Nagyszerű, hogy ismétlődött a 2011 –es sikeres dobogós visszatérés. Szeretném megkö-szönni azoknak a sporttár-saknak a segítségét, akik a versenyzők mögötti munkát elvégezték. Külön köszönöm Gintli Gyula, Tüske László és Torma Attila sporttársaknak a csapat sikere érdekében végzett tevékenységét.
A kétfordulós megyei egyéni bajnokságon többen indultak egyesületünk színeiben. A höl-gyeknél minden kiírt kate-góriában  dobogós helyen vég-zett nádorvárosi versenyző. De  miden korosztályban voltak dobogós versenyzőink.
Máj Zsolt

 


Fegyelmi bizottság

 

Fegyelmi Bizottságunknak az Egyesület Alapszabályából adódóan a küldöttközgyűlés előtt is számot kell adnia az elmúlt éves munkájáról.
Mint évek során már több alkalommal elhangzott, a bizottság munkájának mennyiségét alapvetően – az Egyesület Alapszabályából és a Fegyelmi Szabályzatból – adódóan az határozza meg, hogy mennyi fegyelmi eljárást kezdeményező jelentés, feljelentés érkezik az egyesület vezetőségéhez.
Halőrzésünkról
Vízterületünk ellenőrzését 2 fő halőr, társadalmi halőrök, szektorfelelősök valamint társadalmi ellenőrök hajtották végre. Az ellenőrzésekbe az Együttműködési Megállapodás alapján a Győri Rendőrkapitányság Körzeti Megbízottja is besegített, több esetben horgásztársaink aktív segitőkész közreműködésével. (Németh Csaba 16 óra, Smercsek Attila 12 óra, Tarr Tibor 4 óra. Egervári László 5 óra) valamint a Városi Önkormányzat hivatásos mezőőreivel is. (Früvirt Csaba, Németh Gyula).
A körzeti megbízottal közösen történt ellenőrzések során 6 fővel szemben figyel-ámeztetést, 3 fővel szemben engedély nélküli horgászat miatt szabálysértési feljelentést tettek, az eljárások végeredményeiről ez ideig nincs tudomásunk.
Más horgász egyesületektől ez ideig olyan jelzés nem érkezett, hogy horgásztársaink engedély nélkül horgásztak illetve vétettek volna az ottani házszabály ellen.

Szabálytalanságok


Egyesületi tagunkkal szemben az elmúlt évben 3 esetben indult eljárás halőri és körzeti megbízotti bejelentés alapján.
A Fegyelmi Bizottság által hozott fegyelmi büntetések a kihirdetést követően jogerőre emelkedtek, másodfokú eljárásra nem került sor.
A 3 esetből 1 esik súlyosabb megítélés alá, 1 ifi horgásztársunk  (Szalai Milán Felpéci lakos) 2 horgászkészséggel horgászott és az általa kifogott méretes amurt nem írta be fogási naplójába, másik esetben horgásztársunk (id. Szabados Tibor győri lakos) halőreink motorcsónakból történő ellenőrzése elől megkísérelt tanyájáról eltávozni, táskájában méretes pontyot találtak ami fogási naplójába nem volt rögzítve, ezt követően nevezett félfogadási napon a Tanyaházban lévő egyesületi tisztségviselőket mások előtt alpári, trágár hangon illette az ellenőrzése végett. Harmadik eljárást (Csepi György győri) sporttárunk ellen indult,  aki az Achilles park szélén lévő tanyájára az Egyesület Vezetőségének tiltása ellenére gyalogosan közlekedett a tiltott területen.
Döntéseink:
Három évre kizártuk tagjaink sorából azon ifi horgászunkat, aki 2 db, készséggel horgászott és az általa kifogott halat nem írta be fogási naplójába.
Egy év 2 hónap időtartamra horgászattól való eltiltás fegyelmi büntetést szabtunk ki azon horgásztársunkra aki az ellenőrzés alól megkísérelt kibújni, az általa kifogott halat fogási naplójába nem vezette be, valamint az egyesület vezetőségi tagjaival nyomdafestéket nem tűrő hangon beszélt.
Írásbeli megrovásban részesítettük azon sporttársunkat, aki az Achilles park területén a tiltás ellenére gyalogosan közlekedett.
A számok tükrében látható, hogy a fegyelmi helyzetünk javult, de ugyanakkor meg kell említeni, hogy a vízparton járva több horgásztársunk hiányolja a halőri jelenlétet.
Összegzésként elmondhatjuk, az elmúlt évekhez hasonlóan léteznek fel nem derített szabálytalanságok, melyeket úgy tudunk csökkenteni, ha társainkat, szomszédainkat ha kell figyelmeztessük az Egyesületi Horgászrend maradéktalan betartására.
Kérem beszámolónk elfogadását.
Kovács György
A Fegyelmi Bizottság Elnöke

 

 


 

Határozati javaslatok


Mindezeket követően a levezető elnök ismertette a határozati javaslatokat.
1.    Kérés érkezett a tagság részéről arra, hogy 2014. január 1-jétől kerüljön visszaállításra a ponty darabszám korlátozása 35 darabra és a kifogott, limitált darabszámot követően ne lehessen új területi engedélyt váltani.
2.    Pintér András elnök azt javasolta, hogy 2014-től az, aki tagfenntartás befizetését követően a következő évben is tagfenntartást fizet, kijelölt tanyahelyére ne legyen jogosult. Tanyahelyét az új igénylők között sorsolják ki.
3.    Váczi Jenő levezető alelnök kérte, hogy a küldöttközgyűlés, határozatban is hatalmazza fel a vezetőséget egy bizottság létrehozására. a Magyar Vagon és Gépgyár horgászegyesülettel történő egyesüléssel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.

 

Vita, hozzászólások


Koller János azt javasolta, hogy a kifogható ponty darabszámának korlátozása ne 2014. év januárjától kerüljön bevezetésre, hanem az azonnali bevezetéséről döntsön a közgyűlés. Mindezt a küldöttek közül mások is közbeszólással helyeselték.  
Horváth Imre hozzászólásában arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy több mint tíz éve végzi a fogási naplók adatainak összesítését. A legutóbbi összesítés során több esetben is tapasztalt rendkívüli mennyiségű pontyfogást. A program segítségével kigyűjtötte a legtöbb halat fogó 16 horgász eredményét.  A 16 személy összesen 1101 darab pontyot fogott ki    2897 kilogramm összsúlyban.
A legmagasabb darabszám egy horgász-társunknál 122 ponty volt, aminek összsúlya a fogási napló szerint 327 kilogramm volt.  Horváth Imre elmondta, hogy számításokat végzett arra vonatkozóan, hogy a 16 horgász mekkora értéket vett ki vizeinkből. Az általánosan elfogadott 850 forintos ponty árat figyelembe véve a kifogott mennyiség 3 189 597 forint értéket képvisel. Ugyanakkor tagjaink döntő többségének éves, átlagos fogása a 20 darabot sem haladja meg. Mindezek alapján egyetértett Koller sporttárs javaslatával a korlátozás azonnali bevezetésével.    
Pintér András az egyesület elnöke egyetértett a felszólalókkal és a szókérés nélkül hozzászólókkal. Javasolta, hogy a korlátozás bevezetésének dátumát módosítsuk 2013. január 1-jére visszamenőleg. A Villantó újságban megjelenik, így a közzétételnek nem lesz akadálya.

Sándor András, az egyesület örökös tiszteletbeli elnöke utalva az elnöki beszámolóra elmondta, hogy a Magyar Vagon és Gépgyár horgászegyesület (továbbiakban ETO)  ad/hoc bizottságával többször is folytattak tárgyalásokat a két egyesület fuzionálása kérdéskörében. A tárgyalások célja elsődlegesen a két vízterület egységesítése. Ennek előnye lenne a: közös vízkezelés, a körültekintő vízkormányzás, az oxigénhiányos állapotok kizárása a vízi növényzet túlburjánzásának megakadályozása.
A tárgyalások során figyelemmel voltak a helyi sajátosságokra is.  Alapvető szempontnak tekintették, hogy  a két terület gazdálkodási tevékenysége legyen továbbra is önálló.
Eddigi információink szerint az ETO-nál volt két közgyűlés is, ahol e kérdéskör szintén többször szóba került.
Pintér András az egyesület elnöke meg-erősítette, az ETO közgyűlése létrehozott és felhatalmazott egy külön bizottságot, hogy az egyesülés kérdéseiben velünk tárgyaljon.

Németh Lajos, a Megyei Sporthorgász Szövetség képviseletében hangsúlyozta: a megyei szövetségnél nagyon örülnek annak, hogy az egyesület kiépítette a minden elismerést kiérdemlő ver-senypályáját. Nagy hiányt pótoltak ezzel, mert eddig ilyen a megyében még nem volt. A megyei szövetség ezentúl is támogatja az egyesületet a versenysport továbbfejlesz-tésében.

Cittáró Mihály azt javasolta, hogy a házi szabályban rögzített kifogható és elvihető legnagyobb pontyméretet csökkentsék 50 centiméterre.
Timár Zoltán nem értett egyet az előbbi felvetéssel, szerinte az eddigi 75 centimétert 65 centi-méterre csökkentsük.

Vizler Ferenc a 2013-as telepítési terveket áttekintve úgy látta, hogy az idei évi telepítés mennyisége kevesebb lesz, mint az elmúlt évi. Érdeklődött, hogy a telepítési helyekben lesz-e változás.
Pintér András az egyesület elnöke közölte, a telepítés tervezése egy becsült taglétszám által befizetett halasítási díjra van alapozva.  Amennyiben a tervezettnél nagyobb összeg folyik be az is telepítésre lesz fordítva. A telepítési helyek csak akkor lesznek változtatva, ha az adott partszakasz a szállító járművel megközelíthető. Amennyiben a kosaras be-hordást a tagok vállalják, és erre megfelelő számban jelentkeznek, van lehetőség a helyek módosítására is.

Kövecses Károly álláspontja szerint egyelőre, a vízi állapotok végleges rendezéséig nincs szükség az ívató helyek kialakítására. A vízállás állandó változtatása – különösen az ívási időszak alatt – csak kárt okoz. A halak leívnak, és ha a vizet leeresztik, az ikra szárazon marad.  
Pintér András az egyesület elnöke igazat adott a hozzászólónak, elmondta: egyeztetések folynak a Holt-Marcal kotrásával és az élőhely rehabilitációjával kapcsolatosan Vízügyi Igazgatósággal. Adatokat kell adnunk a vízügy felé egy folyamatban lévő tanulmány elkészítéséhez. Az anyagok rendelkezésünkre állnak, át is fogjuk adni, mert az az érdekeinket szolgálja.

Simon András javasolta, hogy a vezetőség gondolja át az amur méretkorlátozásának kérdését. Célszerűnek tartaná e hal esetében is egy felső mérethatár meghatározását.  Szeren-csés volna, ha a fogási naplóban azt is rögzítenék, hogy a bejegyzett hal kifogása melyik vízterületen történt.

Horváth Imre megjegyezte, a naplók néhány kivételtől eltekintve tartalmazzák a kifogott és megtartott hal fogási helyét. A naplók rögzítése során ezt az adatfelvételt csak rendkívüli időráfordítással lehetne végrehajtani. Átlagosan 700 napló esetén ez több hetet, esetleg hónapot venne igénybe.     
Lőrincz Károly úgy vélekedett, hogy sokkal szigorúbban kellene eljárni a renitens horgászainkkal szemben. A „szigeten” volt probléma a területi engedélyeket bevonták, majd a tagok rövid idő múlva visszakapták. Szigorítani kellene a csónakkal történő közlekedést annak érdekében, hogy a csónakosok a partról hor-gászókat ne zavarják. Szigorúbb ellenőrzésre lenne szükség.
Pintér András az egyesület elnöke meg-jegyezte: ismeri a felhozott esetet. Az engedélyeket vissza kellett adni, mert a szabályt szegőkkel szemben arra vonatkozóan, hogy a kérdéses akadókat ők helyezték el a vízben, semmilyen bizonyíték nem volt.
Egervári László halőr hangsúlyozta: a vízben akadók létesítése változatlanul tilos. Az ellenőrzéssel kapcsolatban elmondta, hogy e feladatuk mellett más munkát is kell végezniük. Elnöki utasításra az ellenőrzések zömét elsődlegesen az éjszakai órákra teszik, akkor is hajtják végre. A rapsic nem fog világos nappal halat lopni. Az ellenőrzéseket kettő fővel folyamatosan végzik.

 

Szavazások


Mivel új jelentkezés nem történt a levezető elnök lezárta a vitát, majd elkezdődött a beszámolók és a határozati javaslatok szavazási procedúrája.  Pintér András elnöki beszámolóját, Cittáró Mihály gazdasági felelős tavalyi zárszámadásról és a 2013-as költségvetésről szóló beszámolóját, Miletics Lászlónak, a  felügyelő bizottság elnö-kének beszámolóját,  Tóth Ferencnek, a Holt-Marcal nonprofit Kft. elnökének beszámolóját a tagok 47 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadták. Máj Zsolt ifjúsági és versenyfelelős, valamint a fegyelmi bizottság beszámolóját 46 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett hagyták jóvá.
Egyetértettek a küldöttek az egyesület vezetősége részére a felmentés és a virmanolási jog megadásában is.

 

Határozatok


2013/01. számú küldöttközgyűlési határozat: 2013. január 01-től kerüljön visszaállításra a ponty darabszám korlátozása 35 darabra és a kifogott limitált darabszámot követően nem lehet új területi engedélyt váltani.  46 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadva.
2013/02. számú küldöttközgyűlési határozat: 2013 évtől az, aki tagfenntartás befizetését követően a következő évben is tagfenntartást fizet, kijelölt tanyahelyére nem jogosult. Tanyahelyét az új igénylők között kisorsoljuk. 47 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadva.
2013/03. számú küldöttközgyűlési határozat: Figyelemmel az elfogadott darabszám korlátozásra és a vita során elhangzottakra, a kifogható pontyméret 65 centiméter legyen. 46 igen szavazattal  1 ellenvéleménnyel,  tartózko-dás nélkül elfogadva.
2013/04. számú küldöttközgyűlési határozat: Felhatalmazza a Küldött-közgyűlés az Egyesület vezetőségét hogy az általa létrehozott bizottság a Rába Vagon és Gépgyár horgászegyesülettel, egyesületünk és tagságának érdekeit mesz-szemenően figyelembe véve az egyesülés kérdéseiben tárgyalásokat folytasson. 46 igen szavazattal ellenvélemény nélkül 1 tartózkodás mellett elfogadva.
Személyi kérdések:
A Fegyelmi Bizottság létszámának tagság megszüntetésből adódó csökkenése miatt a vezetőség javasolta, hogy a bizottság tagjául Horváth Imre sporttársat kooptálás útján válassza meg. 46 igen szavazattal ellenvélemény nélkül 1 tartózkodás mellett elfogadva
Miután több észrevétel nem volt, Váczi Jenő levezető elnök üdvözölte a küldöttek aktív részvételét, majd átadta a szót az egyesület elnökének. Pintér András köszönetet mondott a küldöttek, a közreműködök egész évi munkájáért minden tagunknak és családjaiknak jó egészséget és horgászsikerekben gazdag évet kívánva, a küldöttközgyűlést bezárta.

 

  

 

Partrendezés

 

Komoly munkálatok kezdődtek 2012. nyarán a Marcal-tó jobb partján a Pápai út alatt egészen a gátőrház vonaláig. A vízügyi igazgatósággal szorosan együttműködve zajlottak a partrendezés munkálatai. Ők biztosították a szükséges engedélyezéssel a hozzájárulásukat, szakmai felügyeletet is ellátva. A horgászoktól visszahallva különös találgatások kaptak szárnyra, nem egyszer rosszindulatú megjegyzések-kel. A partrendezés célja  pedig egyszerű: a horgászat kényelmesebbé tétele, a part jobb megközelíthetősége, gépjárművel körbejárhatósága. Emlékezzenek vissza kedves horgászok! Ezen a partszakaszon már kerékpárral, sőt helyenként gyalogosan is körülményes volt a horgászhelyek megközelítése, a part bejárása, ellenőrzése. Ez a beruházás mind a horgászközösségünk érdekeit szolgálja. A tavalyi évben már elkezdett versenypálya kialakítás folytatásával lehetőséget tudunk teremteni akár nemzetközi szintű versenyek rendezésére is, ezzel öregbíthetjük az eddig is nagy múlttal rendelkező egyesületünk hírnevét és nem utolsósorban az egyesületünknek bevételi forrást is jelentene. Talán nem kell részletesen ecsetelni, hogy a horgászturizmus is fellendülőben van az említett okok miatt. Tavaly is teret adhattunk megyei versenyeknek: lásd professzionális bajnokság, Czigány Jenő emlékverseny, melyen horgászaink kiváló eredménnyel szerepeltek. Ezen kívül kisebb helyi rendezvényekkel is megtiszteltek bennünket: machtbotos kupa, rakósbotos kupa. A 2013-as esztendőben szintén megyei és közeljövőben országos versenyek helyszínét biztosíthatjuk vízpartunkon. Az újonnan kialakított hor-gászhelyek környezetét fásítva, parkosítva sokkal kellemesebb környezetben hódolhatunk a horgászat szenvedélyének. Természetesen a partot rendben és tisztán kell tartani, amiben horgászaink is aktívan részt vehetnek. Amit otthonról hoztak, azt haza is viszik – szemetelés! Örömmel láttuk, ahogy a gépek befejezték a munkát, úgy néhány lelkes horgász már ki is próbálta az új lehetőségeket. A halak a zaj elmúltával a felkavarodott iszapban keresték az élelmet és így a horgászaink csalijait vették fel.Ezek a munkálatok  egy későbbi  arculatváltozást okozó beruházásnakaz építőköveit helyezik le.

 

 


 

Sikeres horgásztáborok

 

Immár hagyományosnak mondható módon egyesületünk 2012. évben is meg-rendezte horgásztáborát gyermek és ifjúsági tagjai részére. A nagy érdeklődés-nek köszönhetően a 2012-es év a hagyományokhoz képest mégis rendhagyónak mondható, mert ebben az évben két hét helyett három hetet tölthettek a gyerekek a Merkúr tó partján. Szakava-tott és önkéntes segítőkkel, zökkenőmentesen zajlott le ez az időszak. Minden segítségért köszönetet mon-dunk a gyerekek nevében is.
***
A három hét alatt 64 gyermek vett részt programjainkon egyesületünk berkein belül a nyári szünidőben. Nagy örömünkre sok ismerős arccal találkoztunk, ők már évek óta visszajáró táborozóink. Ugyan-akkor szintén örömteli eseménynek számít, hogy a lányok közül is lelkes csapatot láthattunk vendégül a horgásztáborban. Sokszor a fiúkat megszégyenítő ügyes-séggel fogták a szebbnél szebb pontyokat. A programok közül természetesen a horgászat gyakorlati módszereinek kipró-bálása volt a legnépszerűbb elfoglaltság. A gyereket a spiccbottól, a matchbotos horgászaton keresztül a fe-ederezésig kipróbálhattak mindenféle horgászmódszert. A halzsákmányt túlnyomó több-ségben pontyok tették ki, de szép számmal akadtak horogra kárászok, a keszegfélék különböző fajai (dévér, vörösszárnyú, bodorka, sneci), sügerek és naphalak is. A tábor alatt fogott legnagyobb hal 5,2 kg-os tőponty volt, melyet több percig tartó fárasztás után sikerült csak a szákba terelni. Tóth Dávid kiemelkedő teljesítménnyel bizonyította horgászatra való rátermett-ségét: 3 óra alatt 22 kg pontyot sikerült zsákmányolnia. A 3 hét alatt több mint 500 kg hal került horogra.
Természetesen a halakat a kifogást követő mérlegelés után kíméletesen visszahelyeztük éltető elemükbe. Ezen kívül  elméleti oktatás-ra, szerelési ismeretekre, halfelismerésre, horgászvideók megtekintésére, ügyességi vetélkedőkre is sor került. Az időjárás kegyes volt hozzánk. Egy esős napot leszámítva a ragyogó napsütést csak olykor zavarták meg felhők. A táborozók a napi háromszori, változatos étkezést a Cowalter vendéglőben fogyaszthatták el. Minden egyes heti turnust horgászverseny zárt, ahol egymással mérhették össze tudásukat az ifjú hor-gásztanoncok. A harmadik héten, a pénteki napon a szomszédos egyesület, az ETO-sok horgásztáborának kis csapata vendégeskedett nálunk. A tábor végét közösen megrendezett horgászverseny zárta. Minden résztvevő tárgynyereményben részesült, emellett a helyezettek serleget, emlékérmet, illetve oklevelet is kaptak.
A nyereményeken kívül a gyerekek felejthetetlen hor-gászélményekkel, új tapasz-talatokkal térhettek haza. Új barátságok köttettek, illetve a régiek erősödtek. A természet szeretete, a friss levegő, az egészséges testmozgás mind erősíti a gyermeki szervezetet, testben és lélekben egyaránt.
Egyesületünk mindig is szem előtt tartotta a horgászat szeretetének továbbadását az ifjúság számára, az utánpótlás nevelését, többek között gyerekversenyek szervezésé-vel, ill. helyszínének biztosítá-sával.
A jövőben is mindezt figyelembe véve kerül megrendezésre a horgásztábor, ahova nagy szeretettel várjuk az ismerős és az új horgászpalántákat!

Major Hajnalka

Joomla templates by a4joomla