Határozati javaslatok


Mindezeket követően a levezető elnök ismertette a határozati javaslatokat.
1.    Kérés érkezett a tagság részéről arra, hogy 2014. január 1-jétől kerüljön visszaállításra a ponty darabszám korlátozása 35 darabra és a kifogott, limitált darabszámot követően ne lehessen új területi engedélyt váltani.
2.    Pintér András elnök azt javasolta, hogy 2014-től az, aki tagfenntartás befizetését követően a következő évben is tagfenntartást fizet, kijelölt tanyahelyére ne legyen jogosult. Tanyahelyét az új igénylők között sorsolják ki.
3.    Váczi Jenő levezető alelnök kérte, hogy a küldöttközgyűlés, határozatban is hatalmazza fel a vezetőséget egy bizottság létrehozására. a Magyar Vagon és Gépgyár horgászegyesülettel történő egyesüléssel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.

 

Vita, hozzászólások


Koller János azt javasolta, hogy a kifogható ponty darabszámának korlátozása ne 2014. év januárjától kerüljön bevezetésre, hanem az azonnali bevezetéséről döntsön a közgyűlés. Mindezt a küldöttek közül mások is közbeszólással helyeselték.  
Horváth Imre hozzászólásában arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy több mint tíz éve végzi a fogási naplók adatainak összesítését. A legutóbbi összesítés során több esetben is tapasztalt rendkívüli mennyiségű pontyfogást. A program segítségével kigyűjtötte a legtöbb halat fogó 16 horgász eredményét.  A 16 személy összesen 1101 darab pontyot fogott ki    2897 kilogramm összsúlyban.
A legmagasabb darabszám egy horgász-társunknál 122 ponty volt, aminek összsúlya a fogási napló szerint 327 kilogramm volt.  Horváth Imre elmondta, hogy számításokat végzett arra vonatkozóan, hogy a 16 horgász mekkora értéket vett ki vizeinkből. Az általánosan elfogadott 850 forintos ponty árat figyelembe véve a kifogott mennyiség 3 189 597 forint értéket képvisel. Ugyanakkor tagjaink döntő többségének éves, átlagos fogása a 20 darabot sem haladja meg. Mindezek alapján egyetértett Koller sporttárs javaslatával a korlátozás azonnali bevezetésével.    
Pintér András az egyesület elnöke egyetértett a felszólalókkal és a szókérés nélkül hozzászólókkal. Javasolta, hogy a korlátozás bevezetésének dátumát módosítsuk 2013. január 1-jére visszamenőleg. A Villantó újságban megjelenik, így a közzétételnek nem lesz akadálya.

Sándor András, az egyesület örökös tiszteletbeli elnöke utalva az elnöki beszámolóra elmondta, hogy a Magyar Vagon és Gépgyár horgászegyesület (továbbiakban ETO)  ad/hoc bizottságával többször is folytattak tárgyalásokat a két egyesület fuzionálása kérdéskörében. A tárgyalások célja elsődlegesen a két vízterület egységesítése. Ennek előnye lenne a: közös vízkezelés, a körültekintő vízkormányzás, az oxigénhiányos állapotok kizárása a vízi növényzet túlburjánzásának megakadályozása.
A tárgyalások során figyelemmel voltak a helyi sajátosságokra is.  Alapvető szempontnak tekintették, hogy  a két terület gazdálkodási tevékenysége legyen továbbra is önálló.
Eddigi információink szerint az ETO-nál volt két közgyűlés is, ahol e kérdéskör szintén többször szóba került.
Pintér András az egyesület elnöke meg-erősítette, az ETO közgyűlése létrehozott és felhatalmazott egy külön bizottságot, hogy az egyesülés kérdéseiben velünk tárgyaljon.

Németh Lajos, a Megyei Sporthorgász Szövetség képviseletében hangsúlyozta: a megyei szövetségnél nagyon örülnek annak, hogy az egyesület kiépítette a minden elismerést kiérdemlő ver-senypályáját. Nagy hiányt pótoltak ezzel, mert eddig ilyen a megyében még nem volt. A megyei szövetség ezentúl is támogatja az egyesületet a versenysport továbbfejlesz-tésében.

Cittáró Mihály azt javasolta, hogy a házi szabályban rögzített kifogható és elvihető legnagyobb pontyméretet csökkentsék 50 centiméterre.
Timár Zoltán nem értett egyet az előbbi felvetéssel, szerinte az eddigi 75 centimétert 65 centi-méterre csökkentsük.

Vizler Ferenc a 2013-as telepítési terveket áttekintve úgy látta, hogy az idei évi telepítés mennyisége kevesebb lesz, mint az elmúlt évi. Érdeklődött, hogy a telepítési helyekben lesz-e változás.
Pintér András az egyesület elnöke közölte, a telepítés tervezése egy becsült taglétszám által befizetett halasítási díjra van alapozva.  Amennyiben a tervezettnél nagyobb összeg folyik be az is telepítésre lesz fordítva. A telepítési helyek csak akkor lesznek változtatva, ha az adott partszakasz a szállító járművel megközelíthető. Amennyiben a kosaras be-hordást a tagok vállalják, és erre megfelelő számban jelentkeznek, van lehetőség a helyek módosítására is.

Kövecses Károly álláspontja szerint egyelőre, a vízi állapotok végleges rendezéséig nincs szükség az ívató helyek kialakítására. A vízállás állandó változtatása – különösen az ívási időszak alatt – csak kárt okoz. A halak leívnak, és ha a vizet leeresztik, az ikra szárazon marad.  
Pintér András az egyesület elnöke igazat adott a hozzászólónak, elmondta: egyeztetések folynak a Holt-Marcal kotrásával és az élőhely rehabilitációjával kapcsolatosan Vízügyi Igazgatósággal. Adatokat kell adnunk a vízügy felé egy folyamatban lévő tanulmány elkészítéséhez. Az anyagok rendelkezésünkre állnak, át is fogjuk adni, mert az az érdekeinket szolgálja.

Simon András javasolta, hogy a vezetőség gondolja át az amur méretkorlátozásának kérdését. Célszerűnek tartaná e hal esetében is egy felső mérethatár meghatározását.  Szeren-csés volna, ha a fogási naplóban azt is rögzítenék, hogy a bejegyzett hal kifogása melyik vízterületen történt.

Horváth Imre megjegyezte, a naplók néhány kivételtől eltekintve tartalmazzák a kifogott és megtartott hal fogási helyét. A naplók rögzítése során ezt az adatfelvételt csak rendkívüli időráfordítással lehetne végrehajtani. Átlagosan 700 napló esetén ez több hetet, esetleg hónapot venne igénybe.     
Lőrincz Károly úgy vélekedett, hogy sokkal szigorúbban kellene eljárni a renitens horgászainkkal szemben. A „szigeten” volt probléma a területi engedélyeket bevonták, majd a tagok rövid idő múlva visszakapták. Szigorítani kellene a csónakkal történő közlekedést annak érdekében, hogy a csónakosok a partról hor-gászókat ne zavarják. Szigorúbb ellenőrzésre lenne szükség.
Pintér András az egyesület elnöke meg-jegyezte: ismeri a felhozott esetet. Az engedélyeket vissza kellett adni, mert a szabályt szegőkkel szemben arra vonatkozóan, hogy a kérdéses akadókat ők helyezték el a vízben, semmilyen bizonyíték nem volt.
Egervári László halőr hangsúlyozta: a vízben akadók létesítése változatlanul tilos. Az ellenőrzéssel kapcsolatban elmondta, hogy e feladatuk mellett más munkát is kell végezniük. Elnöki utasításra az ellenőrzések zömét elsődlegesen az éjszakai órákra teszik, akkor is hajtják végre. A rapsic nem fog világos nappal halat lopni. Az ellenőrzéseket kettő fővel folyamatosan végzik.

 

Szavazások


Mivel új jelentkezés nem történt a levezető elnök lezárta a vitát, majd elkezdődött a beszámolók és a határozati javaslatok szavazási procedúrája.  Pintér András elnöki beszámolóját, Cittáró Mihály gazdasági felelős tavalyi zárszámadásról és a 2013-as költségvetésről szóló beszámolóját, Miletics Lászlónak, a  felügyelő bizottság elnö-kének beszámolóját,  Tóth Ferencnek, a Holt-Marcal nonprofit Kft. elnökének beszámolóját a tagok 47 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadták. Máj Zsolt ifjúsági és versenyfelelős, valamint a fegyelmi bizottság beszámolóját 46 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett hagyták jóvá.
Egyetértettek a küldöttek az egyesület vezetősége részére a felmentés és a virmanolási jog megadásában is.

 

Határozatok


2013/01. számú küldöttközgyűlési határozat: 2013. január 01-től kerüljön visszaállításra a ponty darabszám korlátozása 35 darabra és a kifogott limitált darabszámot követően nem lehet új területi engedélyt váltani.  46 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadva.
2013/02. számú küldöttközgyűlési határozat: 2013 évtől az, aki tagfenntartás befizetését követően a következő évben is tagfenntartást fizet, kijelölt tanyahelyére nem jogosult. Tanyahelyét az új igénylők között kisorsoljuk. 47 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadva.
2013/03. számú küldöttközgyűlési határozat: Figyelemmel az elfogadott darabszám korlátozásra és a vita során elhangzottakra, a kifogható pontyméret 65 centiméter legyen. 46 igen szavazattal  1 ellenvéleménnyel,  tartózko-dás nélkül elfogadva.
2013/04. számú küldöttközgyűlési határozat: Felhatalmazza a Küldött-közgyűlés az Egyesület vezetőségét hogy az általa létrehozott bizottság a Rába Vagon és Gépgyár horgászegyesülettel, egyesületünk és tagságának érdekeit mesz-szemenően figyelembe véve az egyesülés kérdéseiben tárgyalásokat folytasson. 46 igen szavazattal ellenvélemény nélkül 1 tartózkodás mellett elfogadva.
Személyi kérdések:
A Fegyelmi Bizottság létszámának tagság megszüntetésből adódó csökkenése miatt a vezetőség javasolta, hogy a bizottság tagjául Horváth Imre sporttársat kooptálás útján válassza meg. 46 igen szavazattal ellenvélemény nélkül 1 tartózkodás mellett elfogadva
Miután több észrevétel nem volt, Váczi Jenő levezető elnök üdvözölte a küldöttek aktív részvételét, majd átadta a szót az egyesület elnökének. Pintér András köszönetet mondott a küldöttek, a közreműködök egész évi munkájáért minden tagunknak és családjaiknak jó egészséget és horgászsikerekben gazdag évet kívánva, a küldöttközgyűlést bezárta.

 

 

Joomla templates by a4joomla