Közgyűlés 2011

Az előírt határidőre a megválasztott és szavazásra jogosult 78 küldöttből 46-an jelentek meg így a küldöttközgyűlés határozatképes volt.  
Miután Tóth Ferenc, az egyesület titkára üdvözölte a meghívott vendéget és a küldötteket a közgyűlés levezető elnöki teendőire javasolta Sándor Andrást, az egyesület örökös tiszteletbeli elnökét, a jegyzőkönyv vezetésére Horváth Imre, a hitelesítésre pedig Szabó József és Gintli Gyula sporttársakat. A küldöttgyűlés a javaslatot egyhangúlag, tartózkodás és ellenvélemény nélkül elfogadta.
Ezt követően Sándor András vette át a szót, ismertetette – a küldöttek előtt a meghívóból már ismert – napirendi pontokat és megkérdezte kívánnak-e más témát is megvitatni. Újabb témára javaslat nem érkezett.

Elnöki értékelés

A küldöttgyűlés érdemi részében Pintér András az egyesület elnöke számolt be az egyesület tevékenységéről.
Megemlítette, hogy az alsó vízterület kotrási és egyéb munkálatai befejeződtek. Sok gond volt, mert a kotrást végző vállalkozások nem végeztek megfelelő munkát, így a beruházó a kivitelezők cseréjére kényszerült. A Helbényi-zsilip felújítása miatt a régi halfogó rácsot az egyesületnek el kellett távolítania, majd újat beépíteni.
A régit hulladékvasként értékesítettük. A bevétel csaknem fedezte az új rács beépítésének költségeit.
A vízügyi munkálatok eredményeként a Pándzsa pataknak az egyesület kezelésében lévő része jelentősen átalakult. Az új duzzasztóval jó vízszintet lehet tartani. Feladatunk lesz, hogy a folyamatos ellenőrzést erre a részre is kiterjesszük, mert a halaink most már ide is akadály nélkül felúszhatnak. Ez a vizsgázott, főállású halőrrel és társadalmi segítőkkel megoldható.
– A vörösiszap-katasztrófa miatt a felső vízterület élő Marcal felőli betáplálása egész évben szünetelt. – jegyezte meg Pintér András – Friss vizet és megfelelő vízszintet csak az alsó vízterületen keresztül a Pándzsa patakról tudtunk biztosítani. Emiatt szinte folyamatosan kritikus volt a vízterület helyzete. Meglepő azonban, hogy a víz oldott oxigén szintje a rendszeres mérés adatai szerint az átlagosnál jobb volt.
Szólt az elnök a már hosszú ideje zajló Achilles ügy fejleményeiről is. Mint ismeretes a pert első- és másodfokon megnyertük. Ám felülvizsgálati kérelem alapján a Legfelsőbb Bíróság az ítéleteket hatályon kívül helyezte és új eljárás lefolytatását rendelte el.  
A peres eljárással kapcsolatban most egyezség van a két fél közt kialakulóban. Ez alapján a kérdéses vízszakaszon a tanyahelyeket megszüntetjük, a terület lekerítésre kerül. Az Achilles Kft. ide  - néhány, általunk meghatározott méretű és elhelyezésű stéget készíthet, ahol a saját vendégeit horgásztathatja. Ezért a kft. nekünk 400 000 forint összeget fizet. Ebből 200 000 forintot készpénzben, halasításra, másik felét családi fürdőjegyben adja az egyesület tagjai számára.
Az alsó vízterületen elkészült egy 50 beállásos versenypálya, amit tagjaink is folyamatosan használnak. A pályát 2012-ben szeretnénk tovább bővíteni. A tervek készen vannak, a szükséges engedélyek birtokában a további horgászhelyek kiépítését folytatjuk. A már elkészült szakaszon került megrendezésre a megyei professzionális csapatbajnokság. A résztvevőktől a pályával kapcsolatban csak pozitív visszajelzést kaptunk. A megyei profi egyéni versenyt a Malom-árok területén rendeztük. Ez már nem volt olyan szerencsés. Véleményünk, hogy ott ilyen versenyeket nem szabad tartani.
A szomszéd vagongyári egyesülettel jó kapcsolatunk alakult ki. Közösen fordultunk a Vízügyi Igazgatósághoz is a vízpótlás ügyében. Beadványaink azonban – a vörösiszap katasztrófára való hivatkozással – nem vezettek eredményre. Részt vettünk Az AUCHAN beruházás véleményezésében. Kifogásainkat előterjesztettük, amelyek elsődlegesen a csapadékvíz Holt Marcalba történő vezetésére, valamint a zajterhelésre irányultak.  Ígéreteik szerint meg fogják oldani. Az eljárásban már ügyfélként veszünk részt, a vízjogi engedély csak akkor válik érvényessé, ha azt mi is aláírjuk.
– Több soron kívüli beruházást is végre kellett hajtanunk – jegyezte meg az elnök. – Első volt, az energiaellátás átalakítása az egy fázisról a három fázisra. Ezzel biztosítva van, hogy a hátulsó kertben dolgozni tudjunk. Az ANTSZ bezáratta az étterem konyháját. A sürgős átalakításokat végrehajtottuk, így az étterem két hét után újra működhetett.  A kerthelyiségnél lévő sátrat oldalponyvával láttuk el, így a hosszabb idejű működés már biztosítottá vált. Ugyancsak ponyvacsere vált szükségessé a Merkur-tó melletti kis sátornál is.
2011-ben, tavasszal és ősszel 10,5 millió forint értékben telepítettünk halat vizeinkbe. A tavasz során 60 mázsa háromnyaras pontyot szándékoztunk telepíteni. Sajnos ennek csak egy része volt méretes. A többség csak kétnyaras volt. Az őszi telepítés már gondmentesen zajlott. Nem volt ritka köztük a 4-5 kilós egyed. Összességében 2011-ben az év során 180 mázsa halat telepítettünk a vizeinkbe. A halárak kedvezőek voltak, a haltermelővel történt megállapodásunk alapján a 2012-ben is az idei árakon tudunk nála vásárolni. Átgondoltuk az őszi haltelepítések létjogosultságát. A vezetőség álláspontja szerint célszerű lenne átállni a folyamatos, tavasztól őszig történő telepítésre. Ezzel megszűnne a halasítás utáni őrzés, nem lenne szükség a telepítés utáni, jelenleg az év végéig tartó tilalomra sem.

 

 


 

Beszámolók

Az egyesület elnökének tartalmas kiegészítő beszámolója után a levezető elnök felkérte az egyes feladattal megbízott vezetőségi tagok, valamint a választott bizottságok vezetőit beszámolójuk megtartására.
Cittáró Mihály gazdasági felelős az egyesület gazdálkodásáról adott számot, az ezzel kapcsolatos adatok a tanyaházban megtekinthetők. Miletics László a felügyelő bizottság elnöke a bizottság vizsgálódásainak eredményét ismertette. Máj Zsolt az egyesület ifjúsági munkáját és versenytevékenységét elemezte. Majd a fegyelmi bizottság beszámolóját követően Tóth Ferenc a Holt-Marcal nonprofit Kft. ügyvezető elnöke tájékoztatta a küldöttközgyűlést arról, hogy a kft. 2011 áprilisában megalakult, azóta folyamatosan működik.
A küldöttek a gazdálkodásról részletes beszá-molót a (kötelezően megtartandó) márciusi küldöttközgyűlésen hallanak majd.
Arra a felvetésre, hogy az egyesület által működtetett nonprofit kft. mellé hozzanak létre felügyelő-bizottságot, a levezető elnök elmondta: a kft. közvetlenül a létrehozónak, vagyis az egyesületnek tartozik beszámolni. Ez, mint már elhangzott, a közeljövőben meg is történik.
(Néhány beszámolót a mostani Villantó más oldalain ismertetünk).

 

 


 

Elismerés MOHOSZ-tól

 

Szót kért a küldöttközgyűlésen Fürész György, a Magyar Országos Horgászszövetség (MOHOSZ) elnöke.
– A MOHOSZ elnöksége nevében köszöntöm a fennállásának 75 éves jubileumát ünneplő Nádorvárosi Sporthorgász Egyesületet, a küldötteket és rajtuk keresztül az egyesület minden tagját – mondta Fűrész György.
Elnézést kért, hogy a MOHOSZ a jubileumi ünnepségünkön nem tudta képviseltetni magát és bejelentette, hogy a Magyar Országos Horgászszövetség elnöksége a jeles jubileum alkalmából az egyesületünknek Arany Em-lékplakettet adományozott. A plakettet nagy taps kíséretében egyesület elnöke Pintér András, és örökös tiszteletbeli elnöke Sándor András vette át.
A MOHOSZ elnöke ezt követően tájékoztatást adott a szövetség működéséről. Jelezte, hogy a közeljövőben jelentősen változik majd a horgászattal, halászattal kapcsolatos jogszabályi környezet. Teljesen új halászati törvény jelenik meg. Ebben a kérdésben már több konzultáció történt az illetékes minisztériummal. Várhatóan a gazdasági célú halászat a természetes vizeken megszűnik. A gazdálkodás kiszervezését egyesületi szinten jó ötletnek tartotta. Hozzátéve: a tapasztalatokról szívesen fogadna majd tájékoztatást a későbbiek során. Ő is javasolta a haltelepítés éven belüli széthúzását, ami halgazdálkodási és horgászati szempontból kedvezőbb az eddig követett gyakorlatunknál.  Jó elképzelésként említette a honlapunk üzemeltetését. Megjegyezte azonban, hogy ez csak akkor eredményes, ha folyamatosan friss információk kerülnek fel rá.
Fürész György a Magyar Országos Horgász-szövetség elnöke zárszavában kellemes Karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánt egyesületünk minden tagjának.
Sándor András megköszönte Fürész György hozzászólását, majd felkérte Pintér Andrást az egyesület elnökét a határozati javaslatok ismertetésére.

 

 


 

Határozati javaslatok

1./ A harcsa horgászata és a kifogható legkisebb mérete az országos horgászrend szerint kerüljön be az egyesületi horgászrendbe.
2./ Kerüljön visszaállításra az éves egy területi engedéllyel kifogható 25 darabos ponty-korlátozás. A 25 db kifogott ponty után csak újabb területi engedéllyel lehessen pontyot fogni és megtartani.
3./ Az Egyesület a vízterületet bérbe kapta és arra nincs engedély, hogy horgászok a parton teraszt, bódét, vagy bármilyen építményt létesítsenek. A meglévőket azonnali hatállyal le kell bontani, addig horgászengedély nem kerülhet az érintettek részére kiadásra, míg a fent említett építményt el nem bontja.
Ugyanez vonatkozzon a vízre épített horgászállásokra is. Akik felszólítást és haladékot kaptak a rossz és balesetveszélyes felépítmények felújítására, azok azt hala-déktalanul tegyék meg. Az elmaradt felújítások érintettjeitől a horgászállások használati jogát azonnal vonják vissza.
4./ A Felső vízen ladikkal rendelkezők a kitűzőkarókat a vízparttól legfeljebb 8 méterre rakhatják ki. A mederben horgászók a horgászat befejezését követően kötelesek a karókat eltávolítani. Az őszi haltelepítéssel egy időben a ladikokat és a karókat is ki kell venni.  
 5./ Házi horgászrend II/4. pont. A felső méretkorlátot célszerű lenne 10-15 centiméterrel feljebb vinni, tekintettel a fajok szerinti tömegindexre.
6./ Házi horgászrend II/5. pont. A pontban jelzett tilalom eltörlése. Javaslat az őszi telepítés után legyen 2 hetes általános tilalom.
7./ Az Alapszabály III. fejezet 8.§./4/ be-kezdése egészüljön ki a következővel: „illetve aki a fegyelmi bizottság által egy éven túli eltiltás fegyelmi büntetésben részesül, az auto-matikusan kizárást, a tagság megszüntetését vonja maga után.
8./ Az Alapszabály II. fejezete 4.§. egészüljön ki a következővel: Azok a horgásztársak akiket a fegyelmi bizottság a horgászattól eltiltott – ide értve a felfüggesztett eltiltást is – ne lehessen küldött illetve vízterületi felelős.
9./Az Alapszabály 7.§/11/ a társadalmi munkára vonatkozó rendelkezését törölni.            
10./ Az Alapszabály13.§ 3. egészüljön ki a következővel: „A beszámolók írásos anyagát a  küldöttek részére a küldöttközgyűlési értesítővel együtt megküldi, illetve Interneten betekintésre biztosítja."
11./A házi horgászrend II/4. pont változtatási javaslat: "A harcsa zsákmányként megtartható alsó mérete 60 cm."
12./ A házi horgászrend II/5. pont Változtatási javaslat: "Az őszi haltelepítést követően a békés halak horgászata 2 hétig TILOS, a rabló halakra horgászni hozott kishallal lehetséges."
13./ A házi horgászrend II./11. kiegészítése a következővel „...az éjszakai horgászatkor a horgászhelyet a közvilágítás meglététől függetlenül jól láthatóan meg kell világítani. Elfogadható világító eszközök halogén-, petróleum-, gáz- illetve akkumulátorlámpa és 10 cm-nél magasabb gyertya-illetve LED mécses”.
14./ Felügyelő bizottság javaslata, hogy a nonprofit kft. felügyeletére a vezetőség állítson össze egy felügyelő bizottságot, és annak elfogadását terjessze a 2012 év első negyedévében tartandó küldöttközgyűlés elé.

Hozzászólások, vita  
Koller János: Azt kérdezte, hogy az elmúl évi társadalmi munkát az idei évben elszámolják-e, illetve az egyezkedés során Achilles Kft. a park mellet épített új stégeket átveszi-e az eredeti tulajdonosoktól.  Javasolta, hogy leendő lezárt területre a halőrök és a horgászok is beme-hessenek akár személygépkocsival is.
Az elnök válasza: A társadalmi munka el lesz számolva. Az Achilles Kft.-vel kapcsolatban: Ha a már említett egyezség létrejön, az Egyesületet kár nem éri, abból csak haszna származik. Ha fennmarad a jelenlegi állapot, akkor fizetünk, várhatóan a parton lévő szolgalmi jogért is. Ez sokszorosa annak az összegnek (csak a perköltség másfélmillió forint) mint amennyi bevétele az egyesületnek a kérdéses szakaszon horgászó tagok által befizetett tagdíjból és terü-leti engedélyből származik.       
Császár Károly: Üdvös dolognak tartja, ha a természetes vizeken a gazdasági célú halászat várhatóan megszűnik.  Örömteli, hogy egye-sületünkben a vízminőség a nehéz időjárási körülmények ellenére is javult.  Ez lenne az ideális állapot. Szerinte az Achilles Kft.-vel meg kell egyezni, nem járható út a folyamatos pereskedés.
Kifogásolta, hogy a parti víz-szakaszok tisztántartására szervezett társadalmi munkára a korábbi év kedvező tapasztalata ellenére az idei évben nem kaptak engedélyt még halőrzésre sem. A társadalmi munka megtérítésével kapcsolatban felvetette, hogy egy korábbi közgyűlési határozat kapcsán már fizetünk 500 forintot.
Az elnök válasza: Társadalmi munkára általában egészségileg nem alkalmas személyek jelentkeznek. Azokat a munkákat, amiket el kellene végezni nem tudják teljesíteni. Ilyen formában a társadalmi munkának nem sok értelmét látja, így azt meg is lehet szüntetni. A partszakaszok tisztántartására nem kell társadalmi munkát szervezni. Az ezzel kapcsolatos tagi feladat a házi horgászrendben egyértelműen meg van határozva. A horgásznak kötelessége környezetének rendben és tisztán tartása. Miért fizessünk érte. A halőrzésre ois nagy összegeket, évente mintegy másfél millió forintot kellett fordítanunk.
Császár sporttárs határozati javaslataira reagálva az elnök megjegyezte: teljesen új házi horgászrendünk van. A régivel már ne foglalkozzunk. A harcsa méretkorlátozása elhibázott, javasolja visszatérni az országos horgászrendhez. Ha folyamatosan telepítünk a jelenlegi tilalmi korlát értelmét veszti, azt meg kell szüntetni. A jegyárakkal kapcsolatban az a véleménye: azokba a küldöttközgyűlésnek ne legyen beleszólása, mert akkor nem lehet megbízható költségvetést tervezni. E tekintetben az alapszabály módosítását nem tartja indokoltnak. A társadalmi munkát töröljük el.Ugyanakkor mivel a társadalmi munka utánfinanszírozott 2012-ben még a  2011 évit meg kell fizetni.
Császár Károly a társadalmi munkára vonatkozó határozati javaslatát visszavonta, de 10.pontban írt és az előzetes tájékoztatásra vonatkozó javaslatát fenntartotta.
Sulyok András: Megköszönte a MOHOSZ elnökének tájékoztatását. A vízminőség javulását pozitívan értékelte, amit szerinte jelen-tősen befolyásolt a töklevél módszeres irtása. A haltelepítéssel kapcsolatban elmondta, hogy az nem volt sikeres, a nagyon sok méreten aluli ponty miatt.
Surányi Zsolt: A jegyárakba a közgyűlésnek ne legyen beleszólása. Maradjon az Alapszabály változatlan. Kérdésként tette fel, hogy ki a felelős a rosszul sikerült tavaszi telepítésért.
Az elnök válasza: A telepítésért az elnök felelős és ezért a felelősséget vállalja.  Az őszi telepítésnél már személyesen is jelen volt.  Nagyon jó minőségű hal került vizeinkbe. A jegyárakkal kapcso-latban elmondta, hogy a tagsági díj csökken, a területi engedély ára viszont növekszik. Ennek indoka a folyamatos telepítés rendszerbe állítása, valamint az áfa emelkedése, amit nekünk kell megfizetni. Nőni fog a szövetségi tagsági díj is, amire nincs befolyásunk.
***
Sándor András levezető elnök Megkérdezte, kíván e még valaki felszólalni. Mivel jelentkezés nem történt a küldött-közgyűlés megkezdte a beszámolók és a határozati javaslatok szavazási procedúráját.

 

 


 


FELNŐTT HORGÁSZVERSENY

Egyesületünk 2011. június 19-én rendezte hagyományos felnőtt, házi-horgászversenyét. A kellemetlen, szemerkélő eső sem vette kedvét a sporttársaknak. Ennek első eredménye a résztvevők tavalyinál nagyobb száma. Nagyszerű tény, hogy a versenyzők közt megjelentek azok a fiatal felnőtt tagtársaink, akik az elmúlt években még az ifjúsági korosztály sorait gyarapították. Összesen 76-an indulak a versenyen, közülük 5-en a hölgyeket képviselték A gyülekező reggel 6 órakor a Gátőr-kanyarnál lévő réten volt. A sorsolás után egészen az autópályáig elfoglalta a partot a népes mezőny. A kezdési időre,  fél 8-ra mindenki elfoglalta a helyét és elkezdődött a háromórás verseny.
Végeredmény: az összes fogás: 77,5 kg (ez közel 10 kilogrammal több a tavalyi verseny eredményénél). Legnagyobb hal: Rendi Sándor, 4kg, ponty

Helyezések
Nők:
1. MAJOR HAJNALKA 1060 gr
2. CITTÁRÓ MIHÁLYNÉ 1020 gr.
3. EGERVÁRI LÁSZLÓNÉ 680gr.
4. PETRUSZ ISTVÁNNÉ és MAJOR JENŐNÉ 100 gr.

Fériak:
1.    RENDI SÁNDOR 6200 gr
2.    VINKLER ATTILA 3440 gr
3.    ÁRPÁS FERENC 3420 gr
4.    MILETICS BALÁZS és JÁMBOR ZSOLT 2620 gr
5.    CSÁSZÁR CSABA 2420 gr
6.    CEINER LÁSZLÓ ÉS GULYÁS GÁBOR 2240 gr

 

A női és férfi versenyzőknél az első három helyezett serleget és értékes ajándékokat, a további helyezettek ajándékokat kaptak, melyeket  Pintér András egyesületünk elnöke, valamint Varga Dániel a PET-COMPLEX Kft –  a rendezvény támogatója – képviseletében adott át.
A sikerre való tekintettel a verseny 2012-ben is megrendezésre kerül.


VERSENYEK HONLAP


Az év során megrendeztük immár hagyományosnak nevezhető rendezvényeinket. Ezek közül az első volt a sorban a gyermek és ifjúsági háziversenyünk. Szépszámú résztvevő állt „rajthoz”, a nevezési listák 40 fő feletti regisztrációt tartalmaznak. A nevezők száma alapján az ifi korosztályt az Alsóvízen tudtuk elhelyezni. Köztük a fogott pontyok száma, illetve jól időzített horgászmódszer váltás döntötte el a sorrendet.
    Mivel az egyesületi gyermekversenyt a megyei ifjúsági vetélkedő után rendeztük meg, az idei évben nem neveztünk ezekben a korosztályokban kiírt verse-nyekre.
A megyei szövetséggel közösen megrendeztük a gyermeknapi horgászversenyt. Melynek lebonyolítása a Merkur tavon történt meg.
A Gátőr-kanyar vízterületen megrendezett felnőtt háziver-senyünkre 72 fő nevezett. Szép fogásokkal büszkélkedhettek a díjazottak. A verseny ered-ményét 4kg fölötti ponty-zsákmány határozta meg. A kép csak úgy teljes, hogyha beismerjük azt az örömteli tényt, hogy nagyobb számú nevezés történt a verseny reggelén, mint a kijelölt rajthelyek száma. Emiatt 10 hellyel meg kellett nyújtani a pályát.
Felnőtt versenycsapa-taink részt vettek a szövetség által megrendezett amatőr és professzionális kategóriákban kiírt rendezvényeken.  
A soproni Ibolya tavon rendezett versenyen a középmezőnyben végzett az egyesület csapata. Meg-jegyzendő, hogy a fogási eredmény két harmadát a nyertes csapat érte el, akik a közeli elérhetőség miatt a teljes tavat végighorgászták a verseny előtt i héten.
A megyei professzionális csapatbajnokságon elhódítottuk a dobogós második helyezést. Azt gondolom, hogy az eddigi „éremszegény” időszakhoz képest ez hatalmas előrelépés. A küldöttgyűlés előtt is szeretném megköszönni Gintli Gyula és Tüske László sporttársaknak a csapat sikere érdekében végzett tevékeny-ségét.
A megyei egyéni bajnokságon többen indultak egyesületünk színeiben. A höl-gyek számára kiírt kategóriában minden dobogós helyet megszereztek tagtársaink.

A honlap

A tavalyi közgyűlésen elhangzott értékes hozzászólások figyelembe vételével bővült honlapunk tartalma. Ennek konkrét példája a régi honlap archív elérhetősége.
Sajnos a fórum terület nem váltotta be eddig a hozzáfűzött reményeinket. Talán a témakörök átszer-vezésével életet tudunk lehelni ebbe a részbe. Azt hiszem, hogy ezek az oldalak helyet adhatnak a gyermek és ifi tagság felé való információ-közlésre.
Azt hiszem tényként kezelhető, hogy ők már az Interneten keresik és találják meg ismereteik egyre nagyobb részét. Értelmes tartalommal tehetünk azért, hogy a szabadidő hasznosan teljen el számukra.
Nem utolsó sorban pedig lehetőséget ad számunkra is, hogy a nyári táborok után ne szűnjön meg a kommunikáció a táborozók, táborvezetők és az egyesület vezetősége közt.
Máj Zsolt

 

 


 

FEGYELMI HELYZET

Vízterületünk ellenőrzését a 3 halőr, a társadalmi halőrök, a szektorfelelősök valamint a társadalmi ellenőrök hajtották végre. Az ellenőrzésekbe az együttműködési megállapodás alapján a Győri Rendőr-kapitányság körzeti megbízottjai valamint az Őrház Kft. biztonsági őrei is besegítettek.
2011-ben vezetőségünk feljelentés hiányában nem kezdeményezte halvédelmi birság kiszabását a halvédelmi felügyelőnél. Más horgász egyesületektől sem kaptunk eddig olyan jelzést, hogy horgásztársaink engedély nélkül horgásztak, illetve vétettek volna az ottani házszabályok ellen.
Egyesületi tagunk ellen ez évben összesen hat esetben indult eljárás halőri, szek-torfelelősi bejelentés alap-ján. A Fegyelmi bizottság által hozott fegyelmi büntetések 4 esetben kihirdetést követően jogerőre emelkedtek két alka-lommal másodfokú eljárásra került sor
A hat esetből kettő esik a súlyosabb megítélés alá, 1 horgásztársunk az általa kifogott mértes süllőt nem írta be fogási naplójába, valamint ellenőr-zésekor 1 darab méreten aluli süllő is volt szákjában, melyeket egy másik horgásztársunk meg-kísérelt a helyszínről elvinni.
A másik esetben hor-gásztársunk tanyahelyén zárható bódét épített, azt lekerítette, a környékén lakás felújításból származó és egyéb hulladékokat tárolt melyet köztiszteletnek örvendő halőrünk többszöri felszólítására sem volt hajlandó elbontani illetve elszállítani. Az ellenőrzésre jogosult személynek igazol-ványát nem adta át, trágár szavakkal illette és szóban megfenyegette. Rajtuk kívül egyik tagunk a Marcalon rendszeresen, több tanyahelyet érintve, hosszirányban közleke-dett, Egy tag az éjszakai horgászatát követően fel-szereléséi közé eldugva 1 darab méreten aluli pontyot kísérelt meg területünkről elvinni, amely a fogási naplóba nem volt beírva. Megint másik horgásztársunk szintén éjszakai horgászat során 3 készséggel horgászott, az általa kifogott méretes amur fogási naplójába nem volt bevezetve.

 Döntéseink

¤ Hat hónap – eltiltás fegyelmi büntetést (1 évre felfüggesztve) szabtunk ki azon horgásztársunk ellen, aki rendszeresen hosz-szirányban közlekedett a ladikjával.
¤ Két év időtartamra kizártuk azon horgásztársunkat, aki mé-retes illetve méreten aluli süllöt fogott amiket nem irt be fogási naplójába.

¤ Írásbeli megrovásban részesítettük azon horgász-társunkat aki a süllőket fogó  és fogási naplóba eredményt be nem író horgásztársát nem figyelmeztette a házirend betar-tására
¤ Halmazati büntetésként két év két hónap eltiltásra büntettük azon horgásztársunkat aki az ellenőrzésre jogosult személyt trágár szavakkal illette, és a kifogásolt tanyája melletti körülményeket nem szüntette meg.
Megjegyzem: ő volt az, akit korábban  már 6 hó időtartamra eltiltottunk a horgászattól 1 év  időtartamra felfüggesztve.
¤ Egy év két hónap horgászattól való eltiltás fegyelmi büntetést szabtunk ki azon horgásztársunk ellen, aki éjszaki horgászatának befeje-zését követően felszerelései közőtt 1 db. méreten aluli pontyot dugott el. Fellebbezését kö-vetően a másodfokú bizottság az eltiltást 10 hónap időtartamra csökkentette.
¤ Egy év horgászattól való eltiltás fegyelmi büntetést róttunk ki azon társunk ellen aki éjszaki horgászata során 3 készséggel horgászott, valamint az általa kifogott méretes amurt fogási naplójába nem vezette be. Fellebbezése után a másodfokú bizottság fegyelmi büntetését  8 hó időtartamra mérsékelte.
Összegzésként elmond-hatjuk, hogy a 2011 évi elle-nőrzések hatékonyságára rányomta bélyegét az halőr hiány, amely horgásztársaink között köztudomású volt. Egye-sületünk fegyelmi helyzete a számszerűségi mutatók ellenére stagnál, a 2011-ben elkövetett szabályszegések az elmúlt éviekhez hasonlóak, és vál-tozatlanul léteznek olyan fel nem derített szabálytalanságok, melyeknek számát becsülni nem tudjuk.
Fontos, hogy az egyesület minden tagjának célja legyen ezek számának csökkentése. Többek közt oly módon, hogy ha kell társainkat, szomszédainkat azonnal, szóban figyelmeztetjük az Egyesületi Horgászrend maradéktalan betartására.

Kovács György a Fegyelmi bizottság elnöke

 

 


 


VÖRÖS ISZAP SZENNYEZÉS UTÁN A HOLT-MARCALON

Mint az már ismeretes a vörös-iszap katasztrófa egyesületünket is  többszörösen érintette, legfőképpen amiatt, hogy a Holt-Marcal vízpótlása első-sorban a Marcal folyóból történne.  Keserű Balázstól, az Észak-dunántúli Környezet-védelmi és Vízügyi Igazgatóság vízvédelmi ügyintézőjétől és vízügyi tanácsosától, egyesü-letünk tagjától kapott információ szerint a www.edukovizig.hu  oldalon egy részletes szakmai tájékoztató anyag található Jelentés vörösiszap katasztró-fáról címmel.
Amiről még nincs benne szó az az, hogy 2011.12.01.-én az ÉDUKÖVIZIG működési te-rületén is megszűnt az I. fokú vízminőség-védelmi kárel-hárítási készültség, mert a felettünk lévő szakaszokon is befejeződtek a kármentesítési munkálatok.
A felügyelőséget megkerestük: nyilatkozzanak arról, hogy a vízminőség szempontjából megkezdhető e a vízpótlás a Holt-Marcal felé. Erre választ még nem érkezett. Pozitív visszajelzés esetén a vízpótlás azonnal megkezdhető, annak már műszaki akadálya sincs, a duzzasztó ismét üzemel.
A  Holt-Marcalba szennyező anyag nem jutott, mert a Marcalon levonuló szennyezés ideértét megelőzően a felső vízpótlás megszűntetésre ke-rült. A Holt-Marcal vízpótlását 2011-ben a Pándzsa felől oldották meg.
Ugyanakkor egy másik infor-máció szerint a szennyezés miatt elrendelt halászati és horgászati tilalom a folyó Marcalon várhatóan 2012-ben is fennmarad.

 

 


 


FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA/JAVASLATAI     

Az egyesületi alapszabályzat alapján a Felügyelő bizottság joga és kötelessége, hogy évente egy alkalommal ellenőrizze a pénzkezelés szabályosságát, felhasználásának célszerűségét, a bizonylati fegyelmet, valamint az egyesület vezetőségének tevékenységét, munkáját.
A Felügyelő bizottság ez évben a vezetőségtől az I. félévre vonatkozó beszámolót írásban kérte 2011. július 13-án, melynek szempontjai a következők voltak:
1.    A vízterület rehabilitációjával kapcsolatos munkálatok időarányos teljesítésének alakulása (zsilip, versenypálya).
2.    Az éves haltelepítés időarányos teljesítése, kitérve a telepítés mennyiségére, a telepített halak méretére, fajtájára.
3.    A küldöttközgyűlés határozata alapján létrehozott „Holt-Marcal Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság” (továbbiakban: Kft.) működésének tapasztalatai, működésének rendje.
4.    A tanya-felülvizsgálat eredményei, intézkedések megtétele, szabályossága.

A Vezetőség valamennyi pontra részletes választ adott, melyet rövidítve foglalunk össze:
1.    A Holt-Marcal alsó szakaszán a Helbényi és Tyúktelepi zsilipek közötti szakaszon a víz kotrása a tervek szerint megtörtént. A Helbényi zsilip teljes felújítása elkészült. E munkálatok elvégzésére a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vállalkozásában került sor. A beszámolási időszakig 51 db horgászállás kiépítését végezték el, melyek számát növelni szeretnék 150 db-ra. A tereprendezési munkák végzése folyamatos volt.
2.    Az időszakban végzett haltelepítések: 2011. április 3., II nyaras ponty, 20-25 cm/db 5.080 kg., április 5-én III nyaras ponty 35-40 cm 4.100 kg., április 14-én III nyaras ponty 35-40 cm 1.700 kg. A vezetőség a II nyaras pontyok betelepítésével az egyedszám növelésére törekedett.
3.    A 2010. december 18-i közgyűlés 23/2010. számú határozata alapján az Egyesület alapítóként létrehozta a Holt-Macal Nonprofit Kft.-ét. Az egyesületből 1 fő halőr alkalmi munkavállalónként, 1 fő gondnok 2011. április 1-től a Kft. alkalmazottja, 2011. június 1-től startkártyával újabb 1 fő főállású gondnoki alkalmazottal bővült a létszám, mely bérmegtakarítást jelent, mivel az első évben 10 % a járulékfizetési kötelezettség, a második évben 15 %. A beszámolási időszakban a Kft. működése során többletköltség nem keletkezett a vezetőség beszámolása szerint, viszont visszatérítésre sem volt jogosult.
4.    A horgásztanyák, horgászállások felülvizsgálata megtörtént. 57 esetben küldtek felszólító levelet a helyreállításokra vonatkozóan. Az egyeztetéseket a tanyaházban végezték el, ezt követően került sor újabb felülvizsgálatra, mely során mintegy 25 % -ban tártak fel hiányosságokat. Az ellenőrzés és a felülvizsgálat folyamatos.

A Felügyelő bizottság megjegyzései a beszámolóval kapcsolatosan

1.    A Holt-Marcal úgynevezett alsó vízterületén végzett „vízrehabilitációs” munkálatok végzése a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vállalkozása volt, mely kivitelezési munkálatainak elhúzódása, késedelmes teljesítése a horgásztársak érthetően nagymértékű felháborodását váltotta ki. A kotrások felületesek voltak, nagymértékben került a vízfelszínre uszadékos szennyeződés, több helyen vízszint alatti, nem látható, korábban nem tapasztalt akadékok keletkeztek. Az üledéklerakás, feltöltés a Rába folyó felöli oldalon hosszadalmasan akadályozta a horgászvíz megközelítését, egyben annak ellenőrizhetőségét is. Az alsó víz keleti oldalán kialakított horgászállások lehetővé teszik a kulturált és kényelmes viszonyok közötti horgászati lehetőséget, viszont fokozottabb ellenőrzést kellene végezni, a környezetet rendszeresen szennyező, úgynevezett tősgyökeres horgásztársakkal szemben megfelelő szankciókat alkalmazni. Javasoljuk a nyári, éjszakai ellenőrzések váratlanszerű végrehajtását, főleg a pikniket tartókkal szemben. A horgászrendben meghatározottaknak megfelelően járjanak el az ellenőrök a csónakos etetést és horogbehordást alkalmazókkal szemben!
2.    Az egyesületünknél fogható ponty mérete 35 cm, a tavaszi telepítéskor 5.080 kg méreten aluli állomány betelepítését nem tartottuk célszerűnek, több horgásztárs is panaszkodott. A későbbiek folyamán javasoljuk kevesebb egyedszám, de méretes hal betelepítését, így kisebb a kísértés a méret alatti állomány elvitelére.
3.     A Kft. létesítő okiratának kelte 2011. február 7-e, nyilvántartási jegyzékszáma 08-09-021406, mely 2011. március 4-től hatályos. Az alapító Nádorvárosi Sporthorgászok Egyesülete 2011. május 17-én 7.500.000 Ft-ot juttatott a Kft.-nek, mely összeg képezte a jegyzett tőkét. A beszámoló tartalmazza, hogy a Kft. működése a vizsgált időszakban az egyesület részére még nem hozott hasznot, a kiadások azon a szinten voltak, mintha az egyesület gazdálkodott volna.
4.    A horgásztanyák, horgászhelyek felülvizsgálata következményeként megtett intézkedések nem minden esetben jártak eredménnyel. Még a mai napig is megtalálhatók a vízpartra telepített építmények. Figyelembe véve, hogy környezetvédelmi területről van szó, a Felügyelőség jogosan tesz észrevételt a partszakasz rendezetlensége miatt. Az esetleges környezetvédelmi bírság kiszabásának megelőzése érdekében javasoljuk az érintett tanyatulajdonosok ismételt megkeresését, figyelemfelhívását a rendezett környezet visszaállítására.

 A Felügyelő Bizottság javaslata a Kft. működésének ellenőrzésére:
- Az Egyesület a közgyűlés határozata alapján a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján alapított Kft.-ét. Fenti törvény 33. § (1) bekezdése tartalmazza, hogy „A tagok (részvényesek) a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából jogosultak … társasági szerződésükben felügyelőbizottság létrehozását előírni.”.
Figyelembe véve, hogy a Kft. alapítója a Nádorvárosi Sporthorgászok Egyesülete, a Felügyelő bizottság javasolja a vezetőségnek, hogy a küldött-közgyűlés elé terjesszen be Egyesületi Alapszabály módosítást, hozzon létre bizottságot a Kft. pénzügyi-gazdasági ellenőrzésére .
A pénzügyi ellenőrzés 2011. év 1-8. hóra terjedt ki. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az egyesület pénzkezelésével kapcsolatosan korábban megállapított formai hiányosságok részben megszüntetésre kerültek, viszont még több alkalommal is elmaradtak a számlákon a kifizetések engedélyezése, aláírása a vezetőség részéről. A horgászjegyek beszedésével, elszámolásával kapcsolatosan részletes kimutatással rendelkezik az egyesület, tartalmazza a könyvelőiroda által továbbutalandó összegeket is. Adófizetési kötelezettségének az egyesület eleget tett.
Miletics László a bizottság elnöke, Harnisch Róbert, dr. Vennesz Gyula bizottsági tag

 

 


 


HOLT-MARCAL NONPROFIT KFT

A fenti határozat alapján tájékoztatom a megjelent küldötteket, hogy 2011. április 1-én 50.000.- Ft-os törzstőkével megalakult a Holt-Marcal Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ügyvédi ellen-jegyzéssel elkészült a szervezet, alapító okirata.
A megalakulással kapcso-latos dokumentumok szakmai felügyelet mellett jogi képviselettel készültek, így a Győr Moson Sopron Megyei Bíróság – mint cégbíróság – 2011. május 17-én kelt végzésével a megalakulás jogerőssé vált.
A kft kizárólagos tulajdonosa a Nádorvárosi Sporthorgászok Egyesülete (NSHE).
A jogerős végzést megelőzően már korábban szükségessé lettek bizonyos, a működéssel kapcsolatos intéz-kedések, így: szerződéskötés az egyesület és a kft között a vagyontárgyak átvételére és a munkaszerződés, valamint a bérleti szerződés módosítások elkészítésére.
A kft. működésének fő irányát az anyaegyesülettel kötött szerződés rögzíti, mely alapján a tulajdonos (NSHE) megbízza a vagyonkezelőt (Holt-Marcal NP. Kft.) az ingatlanok és az ingatlanon található felépítmények és eszközök kezelésével.
A szervezet tevékenységi köre tulajdonképpen szinte megegyezik az NSHE veze-tőségének intézkedéseivel, hi-szen a felújítások és új beru-házások kivitelezése, dönté-seikkel teljesen  szinkronban  vannak.
Mivel az első, kezdő évben különösebb bevételekre nem igen lehetett számítani, így a törzstőkét - melyből a számlákat ki ellett egyenlíteni – fel kellett emelni. A kft törzstőkéje jelenleg: 7.500.000.- Ft
Tájékoztató a könyvelő mellékelt kimutatása alapján. A kimutatás 2011. november 30-i dátummal készült, hogy a küldöttközgyűlésnek tájékozta-tást tudjak adni. A végleges gazdasági évünk 2011. de-cember 31-i dátummal zárul, melyről honlapunkon feltétlenül tájékoztatást adok. A kiadások áfájának visszatérítésével kap-csolatos tájékoztatást csak az év zárását követően lesz módomban kiadni. 2012-től kezdődően a közüzemi számlák kiegyenlítése is már a kft. feladata lesz.
Az elnök úr beszámolójában már szólt az év folyamán elvégzett munkákról és beruházásokról  – amelyek a kft életében csak kiadásként jelentkeztek –, így én most azokat csak ismételném. Adózott bevételünk az étterem és a faházak bérleti díjából volt, mely reményeink szerint a következő évtől számos, új tevékenységből származó bevétellel bővülhet.
A szervezetnek egy főállású, egy négy órás munkarendben (kötetlen munkaidővel) dolgozó alkalmazottja van, ezen kívül egy személy alkalmi mun-kavállalói megbízással tevé-kenykedik. Az alkalma-zottak folytatják az egyesület területén a gondnoki, halőrzési, vízminőség-ellenőrzési, halte-lepítési és egyéb adminisztratív munkával járó tevékenységet.
A 2011-es évben ügyek intézésében, a tevékenységi körökben rögzített feladatok végrehajtásában, a gazdasági ügyek intézésében fennakadás nem volt.

Tóth Ferenc ügyvezető

 


Határozatok

Az Elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadták. A gazdasági felelős beszámolója: 44 igen, 2 tartózkodás mellett - elfogadva.
Az egyesület 2012 évi költségvetése: 40 igen, 3 nem és 3 tartózkodás mellett - elfogadva. Az ifjúsági felelős beszámolója: 45 igen, 1 tartózkodás mellett - elfogadva.
A Felügyelő Bizottság beszámolója: 43 igen. 3 tartózkodás mellett elfogadva.
A Fegyelmi Bizott-ság beszámolója: egyhangúlag elfogadva.
A Holt-Marcal Non-profit Kft. Tájékoz-tatója: egyhangúlag elfogadva.
Az Egyesület vezetősége számára a felmentvényt valamint a virmanolási jogot a küldöttek egyhangúlag megadták.
2011/01. számú küldöttközgyűlési határozat: A harcsa horgászata és a kifogható legkisebb mérete az országos horgászrend szerint kerüljön be az egyesületi horgászrendbe. Egyhangúlag elfogadva
2011/02. számú küldöttközgyűlési ha-tározat: Kerüljön visszaállításra az éves - egy területi engedéllyel - kifogható huszonöt darabos pontykorlátozás. A huszonöt darab kifogott ponty mennyiség után csak egy újabb területi engedéllyel lehessen pontyot fogni és megtartani.
7 igen, 39 nem, 1 tartózkodás mellett -  elutasítva.
2011/03. számú küldöttközgyűlési ha-tározat: Az Egyesület a vízterületet bérbe kapta és nincs arra engedély, hogy a parton teraszt, bódét, vagy bármilyen építményt a horgászok létesítsenek. A meglévőket azonnali hatállyal le kell bontani, addig horgászengedély nem kerülhet az érintettek részére kiadásra, míg a fent említett építményt el nem bontja.
Ugyanez vonatkozzon a vízre épített horgászállásokra is. Akik felszólítást és haladékot kaptak a rossz és balesetveszélyes felépítmények felújítására, azok azt hala-déktalanul tegyék meg. Az elmaradt felújítások érintettjeitől a horgászállások használati jogát azonnal visszavonjuk.
45 igen, 1 tartózkodás mellett -  elfogadva.
2011/04. számú küldöttközgyűlési határozat: A felső vízen ladikkal rendelkezők a kitűző karókat a vízparttól legfeljebb 8 méterre tűzhetik ki. A mederben horgászók a horgászat befejezését követően kötelesek a karókat eltávolítani. Az őszi haltelepítéssel egy időben a ladikokat és a karókat is ki kell venni.  
23 igen, 18 nem, 5 tartózkodás mellett -  elfogadva.
2011/05. számú küldöttközgyűlési határozat: A Házi Horgászrend II/4. pont. A ponty felső méretkorlátozását célszerű lenne  10-15 centiméterrel feljebb vinni, tekintettel a fajok szerinti tömegindexre. Javasolt méret-emelés 10 cm.
40 igen, 4 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadva
2011/06. számú küldöttközgyűlési hatá-rozat: Házi horgászrend II/5. pont. A pontban jelzett tilalom eltörlése. Egyhangúlag elfogadva.
2011/07. számú küldöttközgyűlési határozat: Az Alapszabály III.fejezet 8.§. /4/ bekezdése egészüljön ki a következővel: „…illetve, aki a fegyelmi bizottság által egy éven túli eltiltás fegyelmi büntetésben részesül, az automatikusan kizárást, a tagság megszüntetését vonja maga után”.Egyhangúlag elfogadva.
2011/08. számú küldöttközgyűlési határozat: Az Alapszabály II. fejezete 4.§. egészüljön ki a következőképpen: Az a horgásztárs, akit a fegyelmi bizottság a horgászattól eltiltott – ide értve a felfüggesztett eltiltást is – ne lehessen küldött, illetve vízterület felelős. Egyhangúlag elfogadva.
2011/09. számú küldöttközgyűlési határozat: Az Alapszabály 7.§./11/ a társadalmi munkára vonatkozó rendelkezését törölni.Egyhangúlag elfogadva.
2011/10. számú küldöttközgyűlési határozat: Az Alapszabály13.§. 3. egészüljön ki azzal „a beszámolók írásos anyagát a küldöttek részére a küldöttközgyűlési értesítővel együtt megküldi, illetve Interneten betekintésre biztosítja"43 igen 1 nem 2 tartózkodás mellett elfogadva.
2011/11. számú küldöttközgyűlési határozat: A házi horgászrend II/4. pont:   Változtatási javaslat: "A harcsa zsákmányként megtartható alsó mérete 60 cm." A 2011/01 sz. határozat miatt okafogyottá vált.
2011/12. számú küldöttközgyűlési határo-zat: A házi horgászrend II/5. pont: Változtatási javaslat :"Az őszi haltelepítést követően a békés halak horgászata 2 hétig TILOS, a rabló halakra horgászni hozott kishallal  lehetséges." A tilalom megszűnése és az új telepítési rend miatt aktualitását vesztette
2011/13. számú küldöttközgyűlési határo-zat: A tagsági díj összegének kérdésében ne a vezetőség, hanem a küldöttközgyűlés döntsön.
7 igen, 34 nem, 5 tartózkodás mellett -elutasítva.
2011/14. számú küldöttközgyűlési határozat: A házi horgászrend II./11. Kiegé-szítése „az éjszakai horgászatkor a horgászhelyet a közvilágítás meglététől függetlenül jól láthatóan meg kell világítani. Elfogadható világító eszközök halogén-, petróleum-, gáz- illetve akkumulátorlámpa és 10 cm-nél magasabb gyertya-illetve LED mécses.
40 igen, 5 nem, 1 tartózkodás mellett- elfogadva.
2011/15. számú küldöttközgyűlési határozat: A Felügyelő Bizottság javaslata, hogy a nonprofit Kft. felügyeletére a vezetőség állítson össze egy felügyelőbizottságot, és annak elfogadását terjessze a 2012 év első negyedévében tartandó küldöttközgyűlés elé.
Egyhangúlag elfogadva
A küldöttközgyűlés végén Pintér András az egyesület elnöke köszönetet mondott a küldöttek, a közreműködök egész évi munkájáért minden tagunknak és családjaiknak békés karácsonyi ünnepeket, boldog új évet kívánva a küldöttközgyűlést bezárta.

Joomla templates by a4joomla