HOLT-MARCAL NONPROFIT KFT

A fenti határozat alapján tájékoztatom a megjelent küldötteket, hogy 2011. április 1-én 50.000.- Ft-os törzstőkével megalakult a Holt-Marcal Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ügyvédi ellen-jegyzéssel elkészült a szervezet, alapító okirata.
A megalakulással kapcso-latos dokumentumok szakmai felügyelet mellett jogi képviselettel készültek, így a Győr Moson Sopron Megyei Bíróság – mint cégbíróság – 2011. május 17-én kelt végzésével a megalakulás jogerőssé vált.
A kft kizárólagos tulajdonosa a Nádorvárosi Sporthorgászok Egyesülete (NSHE).
A jogerős végzést megelőzően már korábban szükségessé lettek bizonyos, a működéssel kapcsolatos intéz-kedések, így: szerződéskötés az egyesület és a kft között a vagyontárgyak átvételére és a munkaszerződés, valamint a bérleti szerződés módosítások elkészítésére.
A kft. működésének fő irányát az anyaegyesülettel kötött szerződés rögzíti, mely alapján a tulajdonos (NSHE) megbízza a vagyonkezelőt (Holt-Marcal NP. Kft.) az ingatlanok és az ingatlanon található felépítmények és eszközök kezelésével.
A szervezet tevékenységi köre tulajdonképpen szinte megegyezik az NSHE veze-tőségének intézkedéseivel, hi-szen a felújítások és új beru-házások kivitelezése, dönté-seikkel teljesen  szinkronban  vannak.
Mivel az első, kezdő évben különösebb bevételekre nem igen lehetett számítani, így a törzstőkét - melyből a számlákat ki ellett egyenlíteni – fel kellett emelni. A kft törzstőkéje jelenleg: 7.500.000.- Ft
Tájékoztató a könyvelő mellékelt kimutatása alapján. A kimutatás 2011. november 30-i dátummal készült, hogy a küldöttközgyűlésnek tájékozta-tást tudjak adni. A végleges gazdasági évünk 2011. de-cember 31-i dátummal zárul, melyről honlapunkon feltétlenül tájékoztatást adok. A kiadások áfájának visszatérítésével kap-csolatos tájékoztatást csak az év zárását követően lesz módomban kiadni. 2012-től kezdődően a közüzemi számlák kiegyenlítése is már a kft. feladata lesz.
Az elnök úr beszámolójában már szólt az év folyamán elvégzett munkákról és beruházásokról  – amelyek a kft életében csak kiadásként jelentkeztek –, így én most azokat csak ismételném. Adózott bevételünk az étterem és a faházak bérleti díjából volt, mely reményeink szerint a következő évtől számos, új tevékenységből származó bevétellel bővülhet.
A szervezetnek egy főállású, egy négy órás munkarendben (kötetlen munkaidővel) dolgozó alkalmazottja van, ezen kívül egy személy alkalmi mun-kavállalói megbízással tevé-kenykedik. Az alkalma-zottak folytatják az egyesület területén a gondnoki, halőrzési, vízminőség-ellenőrzési, halte-lepítési és egyéb adminisztratív munkával járó tevékenységet.
A 2011-es évben ügyek intézésében, a tevékenységi körökben rögzített feladatok végrehajtásában, a gazdasági ügyek intézésében fennakadás nem volt.

Tóth Ferenc ügyvezető

 

Joomla templates by a4joomla