FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA/JAVASLATAI     

Az egyesületi alapszabályzat alapján a Felügyelő bizottság joga és kötelessége, hogy évente egy alkalommal ellenőrizze a pénzkezelés szabályosságát, felhasználásának célszerűségét, a bizonylati fegyelmet, valamint az egyesület vezetőségének tevékenységét, munkáját.
A Felügyelő bizottság ez évben a vezetőségtől az I. félévre vonatkozó beszámolót írásban kérte 2011. július 13-án, melynek szempontjai a következők voltak:
1.    A vízterület rehabilitációjával kapcsolatos munkálatok időarányos teljesítésének alakulása (zsilip, versenypálya).
2.    Az éves haltelepítés időarányos teljesítése, kitérve a telepítés mennyiségére, a telepített halak méretére, fajtájára.
3.    A küldöttközgyűlés határozata alapján létrehozott „Holt-Marcal Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság” (továbbiakban: Kft.) működésének tapasztalatai, működésének rendje.
4.    A tanya-felülvizsgálat eredményei, intézkedések megtétele, szabályossága.

A Vezetőség valamennyi pontra részletes választ adott, melyet rövidítve foglalunk össze:
1.    A Holt-Marcal alsó szakaszán a Helbényi és Tyúktelepi zsilipek közötti szakaszon a víz kotrása a tervek szerint megtörtént. A Helbényi zsilip teljes felújítása elkészült. E munkálatok elvégzésére a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vállalkozásában került sor. A beszámolási időszakig 51 db horgászállás kiépítését végezték el, melyek számát növelni szeretnék 150 db-ra. A tereprendezési munkák végzése folyamatos volt.
2.    Az időszakban végzett haltelepítések: 2011. április 3., II nyaras ponty, 20-25 cm/db 5.080 kg., április 5-én III nyaras ponty 35-40 cm 4.100 kg., április 14-én III nyaras ponty 35-40 cm 1.700 kg. A vezetőség a II nyaras pontyok betelepítésével az egyedszám növelésére törekedett.
3.    A 2010. december 18-i közgyűlés 23/2010. számú határozata alapján az Egyesület alapítóként létrehozta a Holt-Macal Nonprofit Kft.-ét. Az egyesületből 1 fő halőr alkalmi munkavállalónként, 1 fő gondnok 2011. április 1-től a Kft. alkalmazottja, 2011. június 1-től startkártyával újabb 1 fő főállású gondnoki alkalmazottal bővült a létszám, mely bérmegtakarítást jelent, mivel az első évben 10 % a járulékfizetési kötelezettség, a második évben 15 %. A beszámolási időszakban a Kft. működése során többletköltség nem keletkezett a vezetőség beszámolása szerint, viszont visszatérítésre sem volt jogosult.
4.    A horgásztanyák, horgászállások felülvizsgálata megtörtént. 57 esetben küldtek felszólító levelet a helyreállításokra vonatkozóan. Az egyeztetéseket a tanyaházban végezték el, ezt követően került sor újabb felülvizsgálatra, mely során mintegy 25 % -ban tártak fel hiányosságokat. Az ellenőrzés és a felülvizsgálat folyamatos.

A Felügyelő bizottság megjegyzései a beszámolóval kapcsolatosan

1.    A Holt-Marcal úgynevezett alsó vízterületén végzett „vízrehabilitációs” munkálatok végzése a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vállalkozása volt, mely kivitelezési munkálatainak elhúzódása, késedelmes teljesítése a horgásztársak érthetően nagymértékű felháborodását váltotta ki. A kotrások felületesek voltak, nagymértékben került a vízfelszínre uszadékos szennyeződés, több helyen vízszint alatti, nem látható, korábban nem tapasztalt akadékok keletkeztek. Az üledéklerakás, feltöltés a Rába folyó felöli oldalon hosszadalmasan akadályozta a horgászvíz megközelítését, egyben annak ellenőrizhetőségét is. Az alsó víz keleti oldalán kialakított horgászállások lehetővé teszik a kulturált és kényelmes viszonyok közötti horgászati lehetőséget, viszont fokozottabb ellenőrzést kellene végezni, a környezetet rendszeresen szennyező, úgynevezett tősgyökeres horgásztársakkal szemben megfelelő szankciókat alkalmazni. Javasoljuk a nyári, éjszakai ellenőrzések váratlanszerű végrehajtását, főleg a pikniket tartókkal szemben. A horgászrendben meghatározottaknak megfelelően járjanak el az ellenőrök a csónakos etetést és horogbehordást alkalmazókkal szemben!
2.    Az egyesületünknél fogható ponty mérete 35 cm, a tavaszi telepítéskor 5.080 kg méreten aluli állomány betelepítését nem tartottuk célszerűnek, több horgásztárs is panaszkodott. A későbbiek folyamán javasoljuk kevesebb egyedszám, de méretes hal betelepítését, így kisebb a kísértés a méret alatti állomány elvitelére.
3.     A Kft. létesítő okiratának kelte 2011. február 7-e, nyilvántartási jegyzékszáma 08-09-021406, mely 2011. március 4-től hatályos. Az alapító Nádorvárosi Sporthorgászok Egyesülete 2011. május 17-én 7.500.000 Ft-ot juttatott a Kft.-nek, mely összeg képezte a jegyzett tőkét. A beszámoló tartalmazza, hogy a Kft. működése a vizsgált időszakban az egyesület részére még nem hozott hasznot, a kiadások azon a szinten voltak, mintha az egyesület gazdálkodott volna.
4.    A horgásztanyák, horgászhelyek felülvizsgálata következményeként megtett intézkedések nem minden esetben jártak eredménnyel. Még a mai napig is megtalálhatók a vízpartra telepített építmények. Figyelembe véve, hogy környezetvédelmi területről van szó, a Felügyelőség jogosan tesz észrevételt a partszakasz rendezetlensége miatt. Az esetleges környezetvédelmi bírság kiszabásának megelőzése érdekében javasoljuk az érintett tanyatulajdonosok ismételt megkeresését, figyelemfelhívását a rendezett környezet visszaállítására.

 A Felügyelő Bizottság javaslata a Kft. működésének ellenőrzésére:
- Az Egyesület a közgyűlés határozata alapján a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján alapított Kft.-ét. Fenti törvény 33. § (1) bekezdése tartalmazza, hogy „A tagok (részvényesek) a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából jogosultak … társasági szerződésükben felügyelőbizottság létrehozását előírni.”.
Figyelembe véve, hogy a Kft. alapítója a Nádorvárosi Sporthorgászok Egyesülete, a Felügyelő bizottság javasolja a vezetőségnek, hogy a küldött-közgyűlés elé terjesszen be Egyesületi Alapszabály módosítást, hozzon létre bizottságot a Kft. pénzügyi-gazdasági ellenőrzésére .
A pénzügyi ellenőrzés 2011. év 1-8. hóra terjedt ki. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az egyesület pénzkezelésével kapcsolatosan korábban megállapított formai hiányosságok részben megszüntetésre kerültek, viszont még több alkalommal is elmaradtak a számlákon a kifizetések engedélyezése, aláírása a vezetőség részéről. A horgászjegyek beszedésével, elszámolásával kapcsolatosan részletes kimutatással rendelkezik az egyesület, tartalmazza a könyvelőiroda által továbbutalandó összegeket is. Adófizetési kötelezettségének az egyesület eleget tett.
Miletics László a bizottság elnöke, Harnisch Róbert, dr. Vennesz Gyula bizottsági tag

 

 

Joomla templates by a4joomla