Határozati javaslatok

1./ A harcsa horgászata és a kifogható legkisebb mérete az országos horgászrend szerint kerüljön be az egyesületi horgászrendbe.
2./ Kerüljön visszaállításra az éves egy területi engedéllyel kifogható 25 darabos ponty-korlátozás. A 25 db kifogott ponty után csak újabb területi engedéllyel lehessen pontyot fogni és megtartani.
3./ Az Egyesület a vízterületet bérbe kapta és arra nincs engedély, hogy horgászok a parton teraszt, bódét, vagy bármilyen építményt létesítsenek. A meglévőket azonnali hatállyal le kell bontani, addig horgászengedély nem kerülhet az érintettek részére kiadásra, míg a fent említett építményt el nem bontja.
Ugyanez vonatkozzon a vízre épített horgászállásokra is. Akik felszólítást és haladékot kaptak a rossz és balesetveszélyes felépítmények felújítására, azok azt hala-déktalanul tegyék meg. Az elmaradt felújítások érintettjeitől a horgászállások használati jogát azonnal vonják vissza.
4./ A Felső vízen ladikkal rendelkezők a kitűzőkarókat a vízparttól legfeljebb 8 méterre rakhatják ki. A mederben horgászók a horgászat befejezését követően kötelesek a karókat eltávolítani. Az őszi haltelepítéssel egy időben a ladikokat és a karókat is ki kell venni.  
 5./ Házi horgászrend II/4. pont. A felső méretkorlátot célszerű lenne 10-15 centiméterrel feljebb vinni, tekintettel a fajok szerinti tömegindexre.
6./ Házi horgászrend II/5. pont. A pontban jelzett tilalom eltörlése. Javaslat az őszi telepítés után legyen 2 hetes általános tilalom.
7./ Az Alapszabály III. fejezet 8.§./4/ be-kezdése egészüljön ki a következővel: „illetve aki a fegyelmi bizottság által egy éven túli eltiltás fegyelmi büntetésben részesül, az auto-matikusan kizárást, a tagság megszüntetését vonja maga után.
8./ Az Alapszabály II. fejezete 4.§. egészüljön ki a következővel: Azok a horgásztársak akiket a fegyelmi bizottság a horgászattól eltiltott – ide értve a felfüggesztett eltiltást is – ne lehessen küldött illetve vízterületi felelős.
9./Az Alapszabály 7.§/11/ a társadalmi munkára vonatkozó rendelkezését törölni.            
10./ Az Alapszabály13.§ 3. egészüljön ki a következővel: „A beszámolók írásos anyagát a  küldöttek részére a küldöttközgyűlési értesítővel együtt megküldi, illetve Interneten betekintésre biztosítja."
11./A házi horgászrend II/4. pont változtatási javaslat: "A harcsa zsákmányként megtartható alsó mérete 60 cm."
12./ A házi horgászrend II/5. pont Változtatási javaslat: "Az őszi haltelepítést követően a békés halak horgászata 2 hétig TILOS, a rabló halakra horgászni hozott kishallal lehetséges."
13./ A házi horgászrend II./11. kiegészítése a következővel „...az éjszakai horgászatkor a horgászhelyet a közvilágítás meglététől függetlenül jól láthatóan meg kell világítani. Elfogadható világító eszközök halogén-, petróleum-, gáz- illetve akkumulátorlámpa és 10 cm-nél magasabb gyertya-illetve LED mécses”.
14./ Felügyelő bizottság javaslata, hogy a nonprofit kft. felügyeletére a vezetőség állítson össze egy felügyelő bizottságot, és annak elfogadását terjessze a 2012 év első negyedévében tartandó küldöttközgyűlés elé.

Hozzászólások, vita  
Koller János: Azt kérdezte, hogy az elmúl évi társadalmi munkát az idei évben elszámolják-e, illetve az egyezkedés során Achilles Kft. a park mellet épített új stégeket átveszi-e az eredeti tulajdonosoktól.  Javasolta, hogy leendő lezárt területre a halőrök és a horgászok is beme-hessenek akár személygépkocsival is.
Az elnök válasza: A társadalmi munka el lesz számolva. Az Achilles Kft.-vel kapcsolatban: Ha a már említett egyezség létrejön, az Egyesületet kár nem éri, abból csak haszna származik. Ha fennmarad a jelenlegi állapot, akkor fizetünk, várhatóan a parton lévő szolgalmi jogért is. Ez sokszorosa annak az összegnek (csak a perköltség másfélmillió forint) mint amennyi bevétele az egyesületnek a kérdéses szakaszon horgászó tagok által befizetett tagdíjból és terü-leti engedélyből származik.       
Császár Károly: Üdvös dolognak tartja, ha a természetes vizeken a gazdasági célú halászat várhatóan megszűnik.  Örömteli, hogy egye-sületünkben a vízminőség a nehéz időjárási körülmények ellenére is javult.  Ez lenne az ideális állapot. Szerinte az Achilles Kft.-vel meg kell egyezni, nem járható út a folyamatos pereskedés.
Kifogásolta, hogy a parti víz-szakaszok tisztántartására szervezett társadalmi munkára a korábbi év kedvező tapasztalata ellenére az idei évben nem kaptak engedélyt még halőrzésre sem. A társadalmi munka megtérítésével kapcsolatban felvetette, hogy egy korábbi közgyűlési határozat kapcsán már fizetünk 500 forintot.
Az elnök válasza: Társadalmi munkára általában egészségileg nem alkalmas személyek jelentkeznek. Azokat a munkákat, amiket el kellene végezni nem tudják teljesíteni. Ilyen formában a társadalmi munkának nem sok értelmét látja, így azt meg is lehet szüntetni. A partszakaszok tisztántartására nem kell társadalmi munkát szervezni. Az ezzel kapcsolatos tagi feladat a házi horgászrendben egyértelműen meg van határozva. A horgásznak kötelessége környezetének rendben és tisztán tartása. Miért fizessünk érte. A halőrzésre ois nagy összegeket, évente mintegy másfél millió forintot kellett fordítanunk.
Császár sporttárs határozati javaslataira reagálva az elnök megjegyezte: teljesen új házi horgászrendünk van. A régivel már ne foglalkozzunk. A harcsa méretkorlátozása elhibázott, javasolja visszatérni az országos horgászrendhez. Ha folyamatosan telepítünk a jelenlegi tilalmi korlát értelmét veszti, azt meg kell szüntetni. A jegyárakkal kapcsolatban az a véleménye: azokba a küldöttközgyűlésnek ne legyen beleszólása, mert akkor nem lehet megbízható költségvetést tervezni. E tekintetben az alapszabály módosítását nem tartja indokoltnak. A társadalmi munkát töröljük el.Ugyanakkor mivel a társadalmi munka utánfinanszírozott 2012-ben még a  2011 évit meg kell fizetni.
Császár Károly a társadalmi munkára vonatkozó határozati javaslatát visszavonta, de 10.pontban írt és az előzetes tájékoztatásra vonatkozó javaslatát fenntartotta.
Sulyok András: Megköszönte a MOHOSZ elnökének tájékoztatását. A vízminőség javulását pozitívan értékelte, amit szerinte jelen-tősen befolyásolt a töklevél módszeres irtása. A haltelepítéssel kapcsolatban elmondta, hogy az nem volt sikeres, a nagyon sok méreten aluli ponty miatt.
Surányi Zsolt: A jegyárakba a közgyűlésnek ne legyen beleszólása. Maradjon az Alapszabály változatlan. Kérdésként tette fel, hogy ki a felelős a rosszul sikerült tavaszi telepítésért.
Az elnök válasza: A telepítésért az elnök felelős és ezért a felelősséget vállalja.  Az őszi telepítésnél már személyesen is jelen volt.  Nagyon jó minőségű hal került vizeinkbe. A jegyárakkal kapcso-latban elmondta, hogy a tagsági díj csökken, a területi engedély ára viszont növekszik. Ennek indoka a folyamatos telepítés rendszerbe állítása, valamint az áfa emelkedése, amit nekünk kell megfizetni. Nőni fog a szövetségi tagsági díj is, amire nincs befolyásunk.
***
Sándor András levezető elnök Megkérdezte, kíván e még valaki felszólalni. Mivel jelentkezés nem történt a küldött-közgyűlés megkezdte a beszámolók és a határozati javaslatok szavazási procedúráját.

 

 

Joomla templates by a4joomla